* * * [di.s cl .a.ime r] * * *

NOBITCHES~SLUTS.
LEAVEYOURNAMESAFTERTAGGING.
NOINSULTS


click on jayy for nav

|l||| l|l| ||l| ||l|l |l|
`trashbagg.van.
all rytes reserved

xiangg huii dao guo qu
shii zhee bao nii zaii huaii lii
xiiu quu derhh liann
daii yao yii diann ya qii
xiangg kann nii kann derr shii jie
xiangg zaii nii menng derr hua mian
zhii yao kao zaii yii qii
jiu nengg gann jue tiiann mii

xiangg huii dao guo qu
shii zhee rangg gu shii jii xu
zhii shhao bu zaii
ranng nii lii wo err qu
fenn sann shii jiann derr zhuu yii
zhee cii huii bao derr genn jinng
zhe yanng wann liiu
buu zhii haii laii buu laii derr jii

xianng huii dao guo qu
.